ข้อมูลทั่วไป สาขาคอมพิวเตอร์

ประวัติสาขาคอมพิวเตอร์
       ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ ปีการศึกษา 2537 เปิดเฉพาะหลักสูตร ปวส. ที่สำเร็จการศึกษาชั้น ปวช. และสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 ต่อมาในปีการศึกษา 2545 เปิดหลักสูตร ปวช. มีห้องปฏิบัติการเรียนการสอน ทั้งทฤษฎีและปฎิบัติ 
       ปรัชญา  ก้าวทันเทคโนโลยี มีทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม
       วิสัยทัศน์  สาขาคอมพิวเตอร์ มุ่งเน้นพัฒนา พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาให้มี ความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาการและวิชาชีพ อย่างมีประสิทธิภาพ ให้เป็นที่ยอมรับทั้งระดับภูมิภาคและระดับชาติ สามารถนำความรู้ไปใช้ใน การพัฒนาประเทศได้ ให้สอดคล้องกับสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป
       พันธกิจ 
1.  เป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาเยาวชนในภูมิภาค ให้มี ความรู้ ความสามารถตามความถนัดอย่างเต็มศักยภาพ 
2.  ผลิตบุคลากรทางคอมพิวเตอร์ ที่มีคุณภาพตามความต้องการของสังคม มีความรู้ความสามารถ และคุณธรรม จริยธรรม สามารถนำความรู้ไปพัฒนาประเทศได้ 
3.  เป็นศูนย์กลางในการบริการด้านเทคโนโลยี แก่ชุมชนและสถาบันอื่น